Descrierea institutului

Institutul este component al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Romane. Potenţialul de cercetare al institutului este susţinut de activitatea a 27 cercetători, dintre care 9 au titlul de doctori in ştiinţe economice şi matematice şi 9 sunt doctoranzi. Doi dintre cercetători sunt antrenaţi şi in activităţi didactice, iar 2 au deţinut importante funcţii in administraţia publică (Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, consilieri ai Primului Ministru).

Institutul realizează proiecte de cercetare in următoarele domenii:

*       Cercetare fundamentală - modelare şi prognoză economică, econometrie, macroeconomie, modelare non-lineară, cicluri reale ale afacerilor, cicluri endogene şi haos determinist, teoria consumului, modelarea economiei informale, Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii (Noua economie)

*       Evaluarea politicilor - politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor bugetare, politici de dezvoltare regională.

*       Studii empirice şi sondaje - determinanţii comportamentului gospodăriilor populaţiei, estimarea economiei subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi indicatorii sărăciei, tendinţe in structura consumului populaţiei

*       Studii de impact in contextul extinderii Uniunii Europene - raportul dintre criteriile convergenţei in termeni reali şi criteriile nominale, armonizarea legislativă cu normele UE şi reforma instituţională in vederea reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de dezvoltare in profil regional

*       Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt - estimarea evoluţiei viitoare a principalilor indicatori macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masa monetară, economiile populaţiei, producţia industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale.

De la infiinţare, activitatea Institutului s-a materializat intr-un un volum important de studii şi cercetări economice, de la materiale cu caracter teoretic şi pur academic pană la studii privind strategiile de dezvoltare pe diferite orizonturi de timp, de multe ori cruciale pentru procesul decizional economic din Romania. De exemplu, modele şi proiecte elaborate in cadrul Institutului au servit ca elemente pentru fundamentarea din punct de vedere ştiinţific a Programului Naţional de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeană (1998), Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a Romaniei (1999), Strategiei de restructurare industrială (1998) şi Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a Romaniei (2000). Colectivul de cercetare din institut este de asemenea implicat in prezent in elaborarea de studii de impact utile pentru procesele de pre-aderare şi de aderare la Uniunea Europeană, oferind consultanţă organismelor specializate ale Guvernului. Participă la realizarea de prognoze pe termen lung pentru Romania, la elaborarea de modele econometrice şi ECCO-economice in cadrul Programului pentru realizarea Stategiei Dezvoltării Durabile- orizont 2025.

In ceea ce priveşte activităţile academice, cercetătorii din IPE au participat la numeroase proiecte bilaterale şi multilaterale. Principalele domenii de interes in care sunt implicaţi cercetătorii noştri sunt: analiza şi modelarea macroeconomică, politici macroeconomice, politici şi instituţii ale pieţei muncii, politici industriale, dezvoltare regională şi locală, integrare economică europeană şi analiză microeconomică. Personalul de cercetare al Institutului a participat la schimburi ştiinţifice, cele mai multe cu instituţii din Uniunea Europeană, dar şi din SUA. Printre proiectele comune de cercetare menţionăm:

*       Food Problems in Developing Countries and the Potential Contribution of R&D to Their Solution (coordonator: Prof. David Bigman), The Hebrew University of Jerusalem, CINADCO, University of California - Dept.of Agriculture and Resource Economics, Israel, 1990;

*       Analytical Challenges in Restructuring Post-Communist Economies", Catholic University of Leuven, The Leuven Institute for Central and East European Studies, Leuven, Belgia, 1992;

*       Marketisation, Demonopolisation, and the Development of Internationally Competitive Enterprises in the Non-Agricultural Sectors of Central and Eastern Europe (coordonator: Prof. Marvin Jackson), Leuven, Belgia, Bucuresti-Sinaia, 1992-1994;

*       Informal economy in Romania, (Research Grant), ACE - PHARE, ROSES, University of Paris-I (Franta), Institutul de Prognoza Economica (Romania), Universitatea Gottingen (Germania) 1996 - 1998 (coordonator Prof. G. Duchene)

*       UNDP Poverty Alleviation II, Natiunile Unite, 1998;

*       The MEET network & conferences Projects - ACE-PHARE projects in 1993-4, 1995-6, 1997-8 (coordonator: CEES, Leicester University, Regatul Unit, Prof. Wojciech W. Charemza);

*       Labour Markets Dynamics and Institutions in Central and Eastern Europe -1999- (World Bank project, coordonator: the Institute for Advanced Studies, Viena, Austria, Prof. Andreas Woergoetter);

*       Romania - Ten Years of Transition (1999), a World Bank Conference (coordonator C. Ruehl, D. Daianu);

*       Models and Alternative Strategies in order to Achieve Macrostabilisation, Economic Growth Recovery and Prepare the Accession into the European Union, National Agency for Science, Technology and Innovation, IPE, Bucuresti, 1999 (coord. Prof. Lucian Liviu Albu);

*       National Programme for Accession to the European Union (Part II: "Romania's Medium Term Economic Strategy"), EU PHARE Policy Review Project, Assistance in Preparation of Medium Term Outlook for EU Accession, Ministerul de Finante (Romania), Adam Smith Institute - London (Regatul Unit), Aide à la Décision Economique - Louvain-la Neuve (Belgia), Bucuresti, 1998;

*       Household Informal Economy activities in candidate countries. Size, determinants and implications for the enlargement- empirical evidence from Romania and Bulgaria PHARE-ACE Research Programme (coordonator: Kim Byung-Yeon, Essex), Paris, Essex, Sofia, Bucuresti, 1998-2002;

*       Economic Impact of Political Cycles - The Relevance of European Experiences for Romania, ACE-PHARE-98, Fellowship Grant, University of Paris I, ROSES - Paris, Institute for Economic Forecasting - Bucharest, January-July 2001;

*       Building a non-linear structural VAR model: the case of Romania, ACE-PHARE-98, Fellowship Grant, University of Leicester, CEES - Leicester, Institute for Economic Forecasting - Bucharest, April-September 2001;

*       Study of Informal Economy in Romania, USAID, IRIS Center, CEROPE, Institute for Economic Forecasting, Bucure&351;ti, 2000-2001;

*       Posibile ajustări conceptual-metodologice in ştiinţa economică, in contextul extinderii SI-SC (in cadrul proiectului prioritar al Academiei Romane in domeniul Societăţii Informaţionale- Societatea Cunoaşterii);

*       Fundamentarea dezvoltării durabile in economia Romaniei in perspectiva pregătirii aderării la UE, proiect de cercetare din Planul Naţional de Cercetare - Cercetare Fundamentală de Interes Socio-Economic şi Cultural (CERES), 2001-2003.

*       Mechanisms of long-term growth in the economies in tranzition – cases of Russia and Romania, contract de cercetare in cadrul “Think Tanks Partnership Program” (Finanţatori: USAID – World Bank; Parteneri: CMSF – IEF – DRI-WEFA; Beneficiar: IRIS), 2003-2004.

*        Evasion, Underground Economy and Fiscal Policies in Candidate Countries (Case of Romania), CERGE-EI, WIIW, KPMG, IRIS, contract de cercetare in cadrul programului GDN-2003 (Finanţatori şi beneficiari: GDN – CERGE – WIIW), 2003-2004.

*       Analiza economico-socială a judeţului Constanţa in perioada de tranziţie către economia de piaţă, contract de cercetare cu Consiliul Judeţean Constanţa, pentru realizarea studiului Proiect realizat in colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, CJC, IPE, Constanţa, Bucureşti, 2002-2003. 

*       Oportunităţi de dezvoltare a zonei Munţilor Apuseni, in cadrul programului Prezent şi perspective de dezvoltare durabilă a Zonei Roşia Montană – Academia Romană – Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2003.

*       Dynamics of prices. Relevant economic theory; Consumer price dynamics. International comparison şi Very short term forecast on inflation in cadrul proiectului PHARE 2001: Study on CPI and prices.

*       Adapted Models to Estimate Potential GDP in the Candidate Countries, CERGE-EI, WIIW, KPMG, IRIS, contract de cercetare in cadrul programului GDN-2004 (Finanţatori şi beneficiari: GDN – CERGE – WIIW).

*       Institutul participă cu patru proiecte in cadrul Planului National de Cercetare Fundamentală de interes socio-economic (CERES):

- contract nr. 155/15 oct. 2001 pe perioada 2001-2004; consorţiu IPE-INCE

- contract PP4/25 nov. 2002 pe perioada 2002-2005; contractant IPE

- colaborare la contract PP2/25 nov. 2002 pe perioda 2002-2005, contractant IEN

- colaborare la contract PP3/25 nov. 2002 pe perioada 2002-2005, contractant IEN

*       Institutul participă cu proiecte de cercetare la programul Cercetare de Excelenţă - CEEX

Dimensiunea regională a determinării riscului investiţiilor directe străine in Romania in cadrul Programului fundamental al Academiei Romane: Program Interdisciplinar de Prevenire a Fenomenelor cu Risc Major la Scară Naţională.

 

Cercetătorii Institutului au publicat peste 105 de articole in publicaţii internaţionale, in afară de contribuţiile lor in diverse reviste academice reputate şi in buletinele şi caietele de studii periodice ale Institutului. O mare parte din rezultatele cercetării au fost publicate sub formă de capitole in diverse cărţi editate de edituri prestigioase, precum: Kluwer, Springer-Verlag, OECD, World Bank, Editor: Boyan Belev, Bertelsmann Foundation, World Bank, Center For The Study Of Democracy, Vienna Institute For International Economic Studies, Sofia, Vienna, etc.

 Mai mult de o treime dintre cercetători sunt membri sau membri fondatori ai unor asociaţii şi reţele de cercetare internaţionale, cum sunt: L'Association de Comptabilite Nationale, ACN, INSEE, Paris; International Society of Fuzzy Management and Economics, Barcelona, Spania; European Association of Labour Economics Maastricht Olanda; The European Regional Science Association, Viena, Austria; Balkan Association for Labour and Environment Quality, Nis, Iugoslavia; Royal Economic Association, Anglia; Analytical Challenges in Restructuring Post-Communist Economies, The Belgian National Fund for Scientific Research, Catholic University of Leuven - The Leuven Institute for Central and East European Studies, Leuven Belgia; Groupe de Recherche et d'Analyse des Théories, Institutions et Conventions Economiques, Université Paris - XII, La Varenne, Franţa; Econometric Inference into Macroeconomic Dynamics of East European Economies, CEES, Leicester; Asociaţia internaţională a beneficiarilor de burse CINADCO şi a colaboratorilor de limbă franceză ai revistei Magazine des anciens stagiaires de MASHAV, Tel Aviv etc. In ţară, asociaţiile profesionale din care fac parte cercetătorii din institut sunt in principal AGER, SOREC şi Forumul Roman pentru Integrare Europeană, CEROPPE, IRLI, Comisia de Cibernetică Economică a Academiei Romane, Consiliul de Coordonare Stiinţifică a Institutului Naţional de Statistică, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Produselor şi Serviciilor din Romania, Societatea Romană de ştatistică, Asociaţia Romană de Stiinţe Regionale, ş.a.

Unii cercetători sunt membri in colegii redacţionale la diverse publicaţii cum sunt: Romanian Journal of Economic Forecasting, ANALE-INCE, Romanian Journal of European Affairs, Romanian Economic Review-Revue des Sciences Economique.

Cercetătorii cu experienţă din institut activează ca profesori sau cercetători asociaţi la universităţi şi institute din ţară şi din străinătate, precum şi ca parteneri, evaluatori sau consultanţi la instituţii prestigioase din străinătate şi din ţară, precum Adam Smith Institute, KPMG, USID, Word Bank, UNDP, IMF, INSEE, ACN, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională, Guvernul Romaniei, Academia Romană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Integrării-Consiliul Consultativ, CNCSIS, CERES, etc.

Institutul de Prognoză Economică publică in limba engleză, incepand din anul 2000, revista trimestrială ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING (sub egida Editurii EXPERT şi a Romanian Economic Research Observer, CIDE, INCE, Academia Romană), care este bine apreciată de către comunitatea ştiinţifică economică din ţară şi din străinătate. Alături de cercetătorii din institut, in revistă publică articole economişti de prestigiu din ţară şi străinătate, iar din colegiul editorial fac parte personalităţi din universităţi şi institute occidentale, precum Prof. Gerard Duchene, director al ROSES, Paris, Dr. Byung-Yeon Kim, lector la Universitatea din Essex, Dr. Tanguy de Biolley, director al ADE, Leuven la Neuve (fost şef al Biroului de Planificare al Belgiei, timp de 15 ani).

Cercetători din institutul nostru publică lunar (in limba engleză) studii, analize şi prognoze la Internet Securities Inc., ISI Emerging Markets, http://www.securities.com, după cum urmează :

*       "The Dobrescu Macromodel of Romanian Transition Economy - Yearly and Monthly Forecast", articole lunare din 1999, in publicaţia: Institute for Economic Forecasting - Macroeconomic Analysis and Forecasting

*       "Short - Term Forecasting for six Macroeconomic Indicators " articole lunare din 1999, in publicaţia : Institute for Economic Forecasting - Macroeconomic Analysis and Forecasting

*       "Economic Performance Evolution in Transition Sistems", studii şi analize lunare din 1999, in publicaţia: Institute for Economic Forecasting - Economic Performance Evolution in Transition Sistems

*       "Rural Financial Market", articole lunare 1999-2000, in publicaţia: Institute for Economic Forecasting - Rural Financial Market

*       "The Barometer of the Romanian Economy", studii şi analize cuprinse in 14 capitole lunare din martie 2000 in publicaţia: Institute for Economic Forecasting - The Barometer of the Romanian Economy

*       „Analiza industrială”,

*       „Indicii producţiei industriale”,

*       „Indici de volum” ", studii şi analize lunare.

IPE acordă o atenţie deosebită atragerii de cercetători tineri şi promiţători şi includerii acestora in programe de instruire specifice, atat din cadrul unor universităţi şi instituţii importante din ţări membre ale Uniunii Europene şi candidate la aderarea la Uniunea Europeană, cat şi din Romania. Practic, toţi cercetătorii Institutului au beneficiat de stagii mai lungi de instruire şi perfecţionare a cunoştinţelor in ţări din Uniunea Europeană şi ţări candidate la aderare, sub forma burselor de studii (fellowships şi scholarships), şcolilor economice de vară şi schimburilor interacademice bilaterale.

De asemenea, Institutul a primit vizita multor cercetători seniori şi cercetători tineri din ţările membre ale Uniunii Europene şi statele candidate, implicaţi in programe de burse, studii post-doctorale, participare la seminarii, workshop-uri sau conferinţe comune de cercetare organizate de Institutul de Prognoză Economică. Unele dintre seminarii,
workshop-uri şi conferinţe au fost organizate de IPE şi au beneficiat de participarea internaţională a unor prestigioşi cercetători şi profesori.

Recunoaşterea internaţională şi naţională a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică a Institutului de Prognoză Economică este relevată de rata inaltă a propunerilor de cercetare comună aprobate de Comisia Europeană sau alte instituţii donatoare importante dintre care Banca Mondială, Institutul pentru o Societate Deschisă, GDN – CERGE – WIIW, USAID – World Bank– Global Insight, IRIS-SUA, IER, PC-6, etc. Totodată, numărul mare de cereri adresate Institutului de a participa la licitaţiile organizate de către institute partenere din ţări membre ale Uniunii Europene şi ţări candidate la aderare, precum şi din SUA atestă prestigiul de care se bucură cercetătorii de marcă din IPE. De-a lungul ultimilor ani, personalul Institutului a primit numeroase burse, granturi şi premii Printre cele mai prestigioase s-au numărat bursele ACE Phare, granturile pentru schimburi interacademice (de examplu din partea Academiilor de Ştiinţe din Regatul Unit şi Franţa), premii ale Fundaţiei Soros şi a Open Society Institute, premii ale Academiei Romane, burse acordate de Comisia Fulbright, cum sunt:

*       Premiul Academiei Romane "Petre S. Aurelian - 1998" şi premiul "Costin Murgescu - Ediţia I, 1999" al Centrului Internaţional Ecumenic pentru cartea "Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice?" (autor: Lucian-Liviu Albu)

*       Premiului Academiei Romane "Virgil Madgearu"-1998 pentru cartea "Analiza de competitivitate a economiei romaneşti. Orizont 2000-2005-2010. Soluţii strategice alternative, Colectiv (couator : Scutaru Cornelia), Editura Academiei Romane, Bucureşti, 1998.

*       Premiile Academiei Romane "Ion Ionescu de la Brad " şi "Petre S. Aurelian" (Ionel Desmireanu)