Realizari principale :

A. Scurt istoric al realizarilor IPE  

B. Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2003

C. Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2004

D. Sintezele temelor de cercetare realizate in 2004

E.  Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2005

F.  Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2006

H.  Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2008

 A. Scurt istoric al realizarilor IPE  

In prezent, cele patru modele macroeconomice diferite implementate in institutul nostru sunt singurele modele funcţionale calibrate pe datele statistice curente şi utilizate pentru activităţi de analiză şi prognoză (Macromodelul Dobrescu al economiei romaneşti de tranziţie, Modelul RMSM WB, Prognoza IPE.

Aceste modele au stat la baza scenariilor Strategiei guvernamentale pentru integrare europeană şi dezvoltare durabilă şi modelul macroeconomic nelinear.

O dimensiune importantă a activităţii noastre este orientată spre dezvoltarea cooperării cu insituţii şi organizaţii regionale (din Europa Centrală şi de Est), europene şi cu alte instituţii. Incă de la inceputul activităţii noastre am stabilit contacte cu instituţii de cercetare şi academice din Regatul Unit (LSE, LBS, Universitatea Heriot-Watt, Universitatea Essex, Universitatea Leicester, Colegiul Imperial, University of London), Franţa (CEPREMAP, ROSES - Universitatea Paris-I, GRATICE Universitatea Paris-XII), Austria (Institutul de Studii Avansate din Viena, Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaţionale), Belgia (Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea Catolică din Louvain), Germania (Universitatea Gottingen), Olanda (Universitatea Liberă din Amsterdam), Polonia (Universitatea din Varsovia, Universitatea din Gdansk), Ungaria (Universitatea Central Europeană, Universitatea Economică din Budapesta, Institutul de Economie Mondială din Budapesta), Republica Cehă (CERGE- Universitatea Charles), Bulgaria (Institutul de Economie, Universitatea Economică din Sofia), Slovenia (Universitatea din Ljubljana, Institutul Macroeconomic), Israel (Hebrew University of Jerusalem şi CINADCO), Canada (University of Toronto, Institute for Policy Analysis), SUA (Harvard University, Stanford University, University of Michigan, University of Pennsylvania- Global Insight, Le Laboratoire d’Economie et de Gestion de L’Universite de Bourgone-France), etc.

Inapoi la Cuprins

B. Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2003

 

A.     Planul de cercetare

Temele realizate in cadrul IPE, in anul 2003  sunt incluse in 3 programe de cercetare ale INCE:

A)    Elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare şi ridicare a nivelului de competitivitate a economiei Romaniei din perspectiva integrării in UE - ESEN 3 (2 teme)

B)     Modelarea economiei naţionale (6 teme)

C)    Programe editoriale. Valorificarea cercetării ştiinţifice economice (1 temă)

In cadrul Programului fundamental al Academiei Romane: PROGRAM INTERDISCIPLINAR DE PREVENIRE A FENOMENELOR CU RISC MAJOR LA SCARĂ NAŢIONALĂ, Institutul de Prognoză Economică -INCE participă cu o tema : "Dimensiunea regională a determinării riscului investiţiilor directe străine in Romania"  autor dr. Păuna Carmen

 O parte din activitatea desfaşurată in cadrul programelor de cercetare a fost deja valorificată  prin:

- in revistele Academiei Romane -  39 de articole publicate şi 14 articole predate spre publicare realizate de 16 autori ;

- in reviste de specialitate din ţară (8 autori cu 32 de articole) şi capitole in cărţi apărute in edituri din ţară - 15 autori cu  17 de titluri ;

-  pe Internet  - studii, prognoze, rapoarte - 14 autori cu peste 235 de publicaţii ;

Activitatea de valorificare a cercetărilor din acest an va continua  şi in primul trimestru al anului viitor.

Unii dintre cercetătorii institutului (L.L.Albu, C. Păuna, E. Pelinescu, M. Iordan) au participat la realizarea proiectului ESEN 3, fiind elaborate un studiu cuprins in planul de cercetare pe 2003.

B. Granturi MEC sau ale Academiei Romane

In cursul anului 2003 au fost coordonate şi/sau colaborat de către 15 cercretători din institut, 7  granturi ale Academiei Romane sau MEC (la care se adauga 1 grant semnat in noiembrie 2003) .

C.     Granturi şi programe internaţionale

 Colective de cercetători din IPE (10 cercetători) impreună cu alţi cercetători romani şi occidentali au participat in anul 2003 la realizarea a 13 contracte si programe internaţionale .

In cadrul acestor contracte au fost prezentate comunicări la conferinţe şi seminarii internaţionale, s-au publicat studii şi articole, au avut loc intilniri de lucru şi documentare.

D.    Contracte extrabugetare

In cursul anului 2003, IPE a continuat derularea contractului de colaborare şi prestări servicii ştiinţifice cu firma " Internet Securities Inc. ISI Emerging Markets" pe site-ul acestei firme internaţionale 14 cercetători, publicand in limba engleză peste 235 de articole.

S-au derulat 2 contracte internaţionale (participare: 8 cercetători):

- contractul de cercetare in cadrul "Think Tanks Partnership Program" (Finanţatori: USAID - World Bank; Parteneri: CMSF - IEF - DRI-WEFA; Beneficiar: IRIS), 2003-2004.

- contractul de cercetare al IPE in cadrul programului GDN-2003 (Finanţatori şi beneficiari: GDN - CERGE - WIIW), 2003-2004.

S-a participat la programului "Prezent şi perspective de dezvoltare durabilă a Zonei Roşia Montană" - Academia Romană - Institutul Naţional de Cercetări Economice Oportunităţi de dezvoltare a zonei Munţilor Apuseni, Academia Romană şi Universitatea Ecologică in Bucureşti - 2 cercetători.

S-a participat la proiectele  PHARE 2001 : "Study on CPI and prices" şi PHARE 2001: Study on euro impact: "Estimating an equilibrium exchange rate for Romania: the choice of the entry rates and the implications of the euro for the integration process" (1 cercetător).

  IPE a beneficiat de un Contract de sponsorizare cu BCR pentru editarea revistei Romanian Journal of Economic Forecasting, Romanian Academy - National Institute of Economic Research, Institute of Economic Forecasting, The Expert Publishing House.

IPE a incheiat Contract nr. 114/ 14 octombrie 2003 de colaborare cu Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Produselor şi Serviciilor din Romania.

Totodată, institutul participă cu patru  proiecte (14 cercetători) in cadrul Planului National de Cercetare Fundamentala de interes socio-economic (CERES):

- contract nr. 155/15 oct. 2001 pe perioada 2001-2004; consorţiu IPE-INCE;

- contract PP4/25 nov. 2002 pe perioada 2002-2003; contractant IPE ;

- colaborare la contract PP2/25 pe perioda 2003-2005, contractant IEN ;

- colaborare la contract PP3/25 noiembrie 2002, contractant IEN ;

In cadrul acestor proiecte, in cursul anului 2003 au foste elaborate 7 studii, 7  sinteze şi 7 rapoarte de cercetare.

-   5 cercetători  ai institutului au participat la realizarea studiului "Analiza economico-socială a judeţului Constanţa in perioada de tranziţie către economia de piaţă", Contract de cercetare cu Consiliul Judeţean Constanţa.

E. Vizite şi stagii de documentare

Un număr de 8 cercetători din IPE au efectuat vizite şi stagii de documentare ştiinţifică in Austria, Federaţia Rusă,  Marea Britanie,  Republica Cehă, Finlanda, SUA, Elveţia,  Spania, Japonia.

F. Activitate de doctorat

In cadrul institutului sunt doi tineri doctoranzi cu bursă şi normă de cercetare (asistent cercetare Pană Crenguţa şi Caraiani Petre)

5 tineri doctoranzi au promovat examenele şi referatele stabilite pentru anul 2003 in programul de pregătire al doctoratului şi un cercetator din institut este in diverse faze ale derularii programului de doctorat.

In 2003 a promovat colocviul de admitere la doctorat (coordonator. Dr. L.L.Albu), 1 cercetător ştiinţific din cadrul institutului.

 

 G. Alte activitati

- Continuarea editării numerelor 1-2, 3-4/2003 şi suplimentului din  revista institutului  - Journal of Economic Forecasting;

- Organizarea Conferinţei "Dificila sarcină a menţinerii credibilităţii ";

- Organizarea Sesiunii de primăvară a Institutului de Prognoză Economică: "Evaluarea stadiului cercetărilor din programul anului 2003 ",aprilie 2003;

- Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice a tinerilor cercetători, aprilie 2003;

- Organizarea seminariilor ştiinţifice privind "Stadiul actual pe plan internaţional al cercetărilor privind modelarea dezvoltării sustenabile", in cadrul Programului pentru realizarea "Strategiei de dezvoltare durabilă in Romania - orizont 2025" cu participarea conducerilor Comisiei Naţionale de Prognoză, Institutului Naţional pentru Statistică, Institutului Naţional de Cercetări Economice şi Institutului de Prognoză Economică, a unor membri ai Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Romane şi a unui număr de cercetători şi specialişti din MDP, INS, IEN şi IPE, Sala de Consiliu a IPE, Academia Romană, INCE, IPE, Bucureşti, iulie, august, septembrie, noiembrie 2003;

- Organizarea workshop-ului international "Mechanisms of Long-Term Growth in the Economies in Transition (Cases of Russia and Romania)" din cadrul programului "Improvement of Economic Policy Through Think Tank Partnership",Bucureşti, oct. 2003;

- Organizarea Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a IPE, noiembrie 2003;

- Organizarea Sesiunii anuală de comunicări ştiinţifice privind proiectele de cercetare extraplan ale IPE (incluzand prezentarea rapoartelor asupra proiectelor de cercetare extraplan din anul 2003), cu participarea reprezentanţilor Secţiei de ştiinţe economice a Academiei Romane şi a condu cerii INCE, decembrie 2003;

- Organizarea Conferinţei "Probleme privind modele de prognoză pe termen mediu" propusă de Presedinţia Romaniei şi IPE sub egida Programului Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Romaniei pană in anul 2025, Sala de Consiliu a IPE, Bucureşti, decembrie2003-ianuarie 2004;

- Activitatea didactică in invatamantul superior economic (dr. Jula Dorin, dr. Lucian Liviu Albu);

- Unii dintre cercetătorii IPE sunt membrii ai unor comisii de evaluare a granturilor sau contractelor extrabugetare (Mariana Nicoale, Dorin Jula, Marioara Iordan, Elena Pelinescu), alţii sunt in comisiile de examinare a doctoranţilor (Lucian Liviu Albu, Elena Pelinescu, Cornelia Scutaru, Marioara Iordan, Carmen Păuna);

- Unii dintre cercetătorii IPE sunt membrii in colegii de redacţie, referenţi şi colaboratori la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;

- Continuarea şi dezvoltarea cu succes a colaborării cu Internet Securities (unde IPE are pagina proprie); printre clienţii acestei firme numărandu-se cele mai mari bănci şi institutii de investiţii mondiale;

- S-au continuat convenţiile de colaborare cu profesori şi cercetători de la universitaţiile din Marea Britanie şi Franţa, pe diverse tematici şi probleme de cercetare (British Academy, London School of Economics, University of Oxford, University of Essex- Colchester, Herriot- Watt University- Edimburgh, University of Leicester- Centre Mary College- London, Le Laboratoire d’Economie et de Gestion de L’Universite de Bourgone); printre acestia ii mentionam pe Charemza W., Hall s., Hare P., Shaffer M., Flemming J., Davis Ch.,Mohum  S., Kim Y., Jean-Marie Huriot, s.a.

- O serie de cercetători ai IPE sunt consultanti şi experti  ai unor institutii internaţionale şi interne (Banca Mondială, Guvernul Romaniei, FMI, PUND, etc.) precum şi ai unor prestigioase firme internaţionale de consultanţă;

- Membrii IPE au facut parte din comisii de acordare a titlului de doctor in economie(Lucian Liviu Albu)

Inapoi la Cuprins

   C. Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2004

A.     Planul de cercetare

Temele realizate in cadrul IPE, in anul 2004  sunt incluse in 3 programe de cercetare ale INCE:

A)     Dezvoltarea durabilă a Romaniei- orizont 2025 (1 temă) ;

B)  Elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare şi ridicare a nivelului de competitivitate a economiei Romaniei din perspectiva integrării in UE - ESEN 3      (3 teme) ;

C)     Modelarea economiei naţionale (5 teme)

D)  Economia Romaniei şi sistemul EURO (1 temă)

E)    Programe editoriale. Valorificarea cercetării ştiinţifice economice (1 temă)

F)  Teme specifice Institutului de Prognoiză (2 teme) - lucrări realizate de doctoranzii bursieri

In cadrul Programului fundamental al Academiei Romane: PROGRAM INTERDISCIPLINAR DE PREVENIRE A FENOMENELOR CU RISC MAJOR LA SCARĂ NAŢIONALĂ, Institutul de Prognoză Economică -INCE continuă realizarea  temei : "Dimensiunea regională a determinării riscului investiţiilor directe străine in Romania"   

B. Granturi MEC sau ale Academiei Romane

In cursul anului 2004 vor fi coordonate şi/sau colaborate de către  cercretători din institut, granturi ale Academiei Romane sau MEC.

C.     Granturi şi programe internaţionale

Colective de cercetători din IPE vor participa in anul 2004 la realizarea a 2 contracte si programe internaţionale .

D.    Contracte extrabugetare

In cursul anului 2004, IPE va continua derularea contractului de colaborare şi prestări ştiinţifice cu firma " Internet Securities Inc. ISI Emerging Markets" pe site-ul acestei firme internaţionale;

Se vor derula 2 contracte internaţionale

- contractul de cercetare al IPE in cadrul programului GDN-2004 (Finanţatori şi beneficiari: GDN - CERGE - WIIW), 2003-2004.

IPE a beneficiat de un Contract de sponsorizare cu BCR pentru editarea revistei Romanian Journal of Economic Forecasting, Romanian Academy - National Institute of Economic Research, Institute of Economic Forecasting, The Expert Publishing House.

Totodată, institutul participă cu trei  proiecte in cadrul Planului National de Cercetare Fundamentala de interes socio-economic (CERES):

- contract nr. 155/15 oct. 2001 pe perioada 2001-2004; consorţiu IPE-INCE;

- colaborare la contract PP2/25 pe perioda 2003-2005, contractant IEN ;

- colaborare la contract PP3/25 noiembrie 2002, contractant IEN ;

In cadrul acestor proiecte, in cursul anului 2004 vor fi elaborate 4 studii, 4  sinteze şi 4 rapoarte de cercetare.

E. Vizite şi stagii de documentare

 Cercetători din IPE vor efectua vizite şi stagii de documentare ştiinţifică in Austria Federaţia Rusă  Marea Britanie, Republica Cehă, Finlanda, SUA,  Spania, in cadrul schimburilor interacademice sau pentru participa la diverse manifestări ştiinţifice sau realizarea de proiecte comune.

F. Activitate de doctorat

   In cadrul institutului continuă activitatea de susţinere a referatelor şi examenelor tinerilor doctoranzi.

 G. Alte activitati

-       Continuarea editării numerelor 1-2, 3-4/2004 din  revista institutului  - Journal of Economic Forecasting;

- Organizarea de Conferinţe, Seminarii şi workshop-uri cu participare naţională internatională;

- Unii dintre cercetătorii IPE sunt membrii in colegii de redacţie, referenţi şi colaboratori la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;

- Continuarea şi dezvoltarea cu succes a colaborării cu Internet Securities (unde IPE are pagina proprie); printre clienţii acestei firme numărandu-se cele mai mari bănci şi institutii de investiţii mondiale;

- Se vor continua convenţiile de colaborare cu profesori şi cercetători de la universităţiile din Marea Britanie, Franţa  pe diverse tematici şi probleme de cercetare; printre acestia ii mentionam pe Charemza W., Hall s., Hare P., Shaffer M., Flemming J., Davis Ch.,Mohum  S., Kim Y., Jean-Marie Huriot s.a.

- O serie de cercetători ai IPE sunt consultanti şi experti  ai unor institutii internaţionale şi interne (Banca Mondială, Guvernul Romaniei, FMI, PNUD, Consiliul Consultativ din cadrul Ministerului Integrării, etc.) precum şi ai unor prestigioase firme internaţionale de consultanţă;

- Membrii IPE au facut parte din comisii de acordare a titlului de doctor in economie ;

 

Bucureşti                                                                     

Martie 2004

Inapoi la Cuprins

 

D. Sintezele temelor de cercetare realizate in 2004

 

Bucureşti

Aprilie 2005

 Inapoi la Cuprins

 

E. Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2005

        A.     Planul de cercetare

I.  EVALUAREA STARII ECONOMIEI NATIONALE -ESEN (2005-2006) CRESTEREA REALA, CRESTERE POTENTIALA. SFARSITUL TRANZITIEI IN ROMANIA. CAI DE REDUCERE A DECALAJELOR DINTRE ROMANIA SI TARILE MEMBRE ALE U.E.

 Program fundamental al Academiei Romană

Coordonator acad. A. Iancu

1.   Evaluarea impactului aderării la Uniunea Europeană asupra variabilelor macroeconomice (Coordonator: Albu Lucian-Liviu; Autori: Ivan-Ungureanu Clementina, Stănică Cristian, Neagu Marian, Purica Ionuţ, Dinu Sorin, Uzlău Carmen), Programul de cercetare al INCE "Modelarea economiei naţionale" (termen de predare: noiembrie 2005)

2.   Scenarii de previziune pe termen scurt in condiţiile satisfacerii criteriilor de aderare la Uniunea Europeană,  Coordonator: Cornelia Scutaru

3.   Analiza disparităţilor din economia romanească de tranziţie. Modele econometrice de tip panel pe grupe de ramuri (nivel maxim de agregare al tabelelor Input-Output), Coordonator: Cornelia Scutaru

4.   Sustenabilitatea comerţului exterior al Romaniei in perspectiva aderării la structurile Uniunii Europene - Marioara Iordan (coordonator), Elena Moise, Mihaela Nona Chilian, Dalina Andrei, Liana  Pecican, Vladimir Calmuschi

 III. ECONOMIA ROMANIEI SI SISTEMUL EURO

 Program prioritar Academia Romană

Coordonator Prof. dr. M. Isărescu 

1.   Evoluţii şi performanţe ale regimului cursului de schimb, coordonator: Elena Pelienscu, autori: Radu Branduşa, Carmen Uzlău 

VI. DEZVOLTAREA COMUNITATII RURALE IN CONDITIILE INTEGRARII  ROMANIEI IN UE

Program fundamental al Academiei Romană

Coordonator Prof. dr. Ilie Bădescu

1.   Potenţialul de creştere economică al regiunilor de dezvoltare şi de specializare regională in Romania, coordonator: Pauna Carmen Beatrice

VII. DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI

Program prioritar al INCE

Coordonator Prof. dr. Gheorghe Zaman

1.   Modele de prognoză ale mobilităţii forţei de muncă in Romania şi implicaţiile economice ale acesteia din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, coordonator Mariana NICOLAE

2.   Macromodelul economiei romaneşti. Banca de date - Versiunea 2005, Coordonator Acad. E. Dobrescu, Autori IPE : Marioara Iordan (coordonator), Cornelia Scutaru (responsabil bloc-preturi), Elena Pelinescu (responsabil bloc-piaţa monetară şi valutară), George Daniel Mateescu, Mariana Nicolae, Petre Fomin, Corina Saman , Cristian Stănică (responsabil bloc - buget), Nona CHILIAN (responsabil bloc - comerţ exterior), Ionel Florescu, Daliana Andrei (investiţii), Crenguţa Pană

 X. ECONOMIE SI CULTURA. VALORIFICAREA GANDIRII ECONOMICE ROMANESTI SI UNIVERSALE

Program prioritar al INCE

Coordonator Prof. dr. Valeriu Ioan-Franc

1.   Metode matematice şi aplicaţii informatice pentru cercetarea economică asistată de calculator Coordonator George Daniel Mateescu

XIII. PROGRAME EDITORIALE. VALORIFICAREA CERCETARII STIINTIFICE ECONOMICE.

Coordonator Aida Sarchizian

1.   Romanian Journal of Economic Forecasting Coordonator Cornelia Scutaru

 Inapoi la Cuprins

F. Principalele programe şi teme de cercetare realizate in 2006

A.     Planul de cercetare

EVALUAREA STĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE ESEN (2005-2006) CREŞTERE REALĂ, CREŞTERE POTENŢIALĂ. CĂI DE REDUCERE A DECALAJELOR DINTRE ROMANIA ŞI ŢĂRILE MEMBRE ALE UE

Program Fundamental al Academiei Romane

1.   Factorii creşterii economice şi "noua economie" - analiză şi prognoză (Coordonator: Albu Lucian-Liviu; Colectiv: Purica Ionuţ, Stănică Cristian, Uzlău Carmen, Liana Pecican, Radu Branduşa, Gabriela Bilevsky), (termen de predare: noiembrie 2006)  

2.   Scenarii alternative de previziune a comportamentului pe grupe de ramuri, in perspectiva aderării la Uniunea Europeană -  (Coordonator: Cornelia Scutaru, Autori: Ionel Florescu, Bianca Păuna, Dorin Jula, Clementina Ivan-Ungureanu, Cristian Stănică, Mioara Iordan, Fomin Petre)

3.    Alternative previzionale pe termen scurt pentru economia romanească in condiţiile aderării la Uniunea Europeană: Partea I - Prognoze pe termen scurt (Coordonator: Cornelia Scutaru, Autori: Lucian Liviu Albu, Petru Fomin, Bianca Păuna)

4.   Efectele mişcării pieţei forţei de muncă asupra creşterii economice a Romaniei in condiţiile pre şi post aderare la Uniunea Europeană. Analize şi prognoze. (Coordonator: Mariana Nicolae, Autori: Elena Pelinescu, Brinduşa Radu Mihaela, Crenguţa Pană, Carmen Uzlău, Liana Pecican, Ivan Ungureanu Clementina, Enache Sorina)

ECONOMIA ROMANIEI ŞI SISTEMUL EURO

Program  prioritar al  Institutului Naţional de Cercetări Economice

1. Impactul politicilor economiei asupra balanţei de plăţi a Romaniei (Coordonator: Elena Pelinescu, colectiv: Mariana Nicolae, Daniela Antonescu, Petre Caraiani, Elena Moise), colaboratori externi: Academician Emilian Dobrescu, Conf. Dr. Magdalena Rădulescu,  Univ. Piteşti, Drd. Camelia Milea, Centru de Cercetări pentru Finanţe şi Preţuri.

DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMANIEI

Program  prioritar al  Institutului Naţional de Cercetări Economice 

1. Impactul adrerării la Uniunea Europeană asupra mediului de afaceri din Romania, (coordonator: Marioara Iordan, colectiv: Elena Moise, Mihaela Nona Chilian, Dalina Maria Andrei, Vladimir Calmuschi, Enache Sorina, Iordache Floarea.

2. Identificarea in cadrul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei - a zonelor cu potenţial de creştere economică pentru asigurarea competitivităţii regionale, (coordonator: Carmen Beatrice Păuna, colectiv: Dorin Jula, Daniela Antonescu, Ileana Dumitrescu).

MODELAREA ECONOMIEI ROMANEŞTI

Program  prioritar al  Institutului Naţional de Cercetări Economice  

1. Metode matematice şi aplicaţii informatice pentru cercetarea economică asistată de calculator, (coordonator: George Daniel Mateescu, colectiv:Corina Saman, Mihai Buneci)

2. Macromodelul economiei romaneşti. Banca de date - Versiunea 2006, (Coordonator Acad. E. Dobrescu, Autori IPE : Marioara Iordan (coordonator), Cornelia Scutaru, Elena Pelinescu (blocul monetar şi piaţa de capital), George Daniel Mateescu , Mariana Nicolae, Fomin Petre, Corina Saman , Cristian Stănică, Nona Chilian, Ionel Florescu, Daliana Andrei, Mihaela Ionescu, Caraiani Petre, Crenguţa Pană)

"ECONOMIE ŞI CULTURĂ. VALORIFICAREA GANDIRII ECONOMICE ROMANEŞTI ŞI UNIVERSALE"

Institutul de Prognoză Economică - Programe editoriale

1.   Diseminarea rezultatelor cercetării in ţară şi străinătate, (Coordonator: Cornelia Scutaru, Colaboratori: Lucian Liviu Albu, Mihaela Nona Chilian, Marioara Iordan, Carmen Beatrice Păuna).

TEME DOCTORANZI LA ZI AI INCE

1.   Petre Caraiani, Fluctuaţiile pieţei forţei de muncă in Romania in perioada tranziţiei - temă cercetare proprie in cadrul programului de doctorat la zi al INCE cu tema - "Teorii şi modele ale ciclurilor economice. Aplicaţii pentru Romania", conducător dr. Lucian Liviu Albu

2.   Crenguţa Pană, Modele econometrice  utilizate in analiza comerţului exterior al Romaniei, temă cercetare proprie in cadrul programului de doctorat la zi al INCE, conducător dr. Lucian Liviu Albu.

 Inapoi la Cuprins